x
Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Lees meer

Privacystatement inschrijving Stichting Studeren & Werken Op Maat

Stichting Studeren & Werken Op Maat, gevestigd aan het Lange Voorhout 58, 2514 EG Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lange Voorhout 58
2514 EG Den Haag
070-219 01 40

Roy Balder is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Studeren & Werken Op Maat. Roy is te bereiken via FG@swom.nl.

ALGEMEEN

Stichting Studeren & Werken Op Maat (SWOM) zet zich in voor bescherming van de privacy van gebruikers van haar diensten. Wij willen dat kandidaten veilig en beveiligd gebruik kunnen maken van onze diensten. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die jij aan ons verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in dit privacybeleid.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Stichting Studeren & Werken Op Maat neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@swom.nl.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ JE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

1. Het delen van je gegevens met onze partners om een duurzame baan/stage te realiseren

a. Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer je je bij ons inschrijft, nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken je persoonsgegevens om op zoek te gaan naar de mogelijkheden bij onze partnerbedrijven. Wanneer er een mogelijke match gevonden is, delen wij je gerubriceerde persoonsprofiel, opgesteld aan de hand van een intakegesprek en vervolgens naar jou gestuurd voor goedkeuring, met het betreffende partnerbedrijf.

b. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde is het uitvoeren van een contract. Door je gegevens aan SWOM te verstrekken en ons inschrijfformulier te ondertekenen, stem je er uitdrukkelijk mee in dat je persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. Je hebt het recht om je toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking.

c. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij je voornaam, geboortedatum, nationaliteit, arbeidsbeperking en je CV.

d. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
De persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit gezien het feit dat wij voor jou op zoek gaan naar een duurzame baan/stage. De gegevens worden gedurende een langere periode (afhankelijk per Young Professional) bewaard omdat wij gaan voor een duurzame koppeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij komen activiteiten kijken als coaching, koppeling en advisering waarbij het gebruik van persoonsgegevens essentieel zijn.

2. Je te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

a. Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer je jezelf bij ons inschrijft nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken je persoonsgegevens tevens om onze database te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij je contacteren tijdens onze dienstverlening.

b. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde is het uitvoeren van een contract. Door je gegevens aan SWOM te verstrekken en ons inschrijfformulier te ondertekenen, stem je er uitdrukkelijk mee in dat je persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. Je hebt het recht om je toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking.

c. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij je naam en contactgegevens.

d. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
De persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit gezien het feit dat wij voor jou op zoek gaan naar een duurzame baan/stage. De gegevens worden gedurende een langere periode (afhankelijk per Young Professional) bewaard omdat wij gaan voor een duurzame koppeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij komen activiteiten kijken als coaching, koppeling en advisering waarbij het gebruik van persoonsgegevens essentieel zijn.

3. Het inventariseren van je mogelijkheden voor een duurzame baan/stage

a. Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer je je bij ons inschrijft nemen wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken je persoonsgegevens om op zoek te gaan naar mogelijkheden bij onze partnerbedrijven.

b. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde is het uitvoeren van een contract. Door je gegevens aan SWOM te verstrekken en ons inschrijfformulier te ondertekenen, stem je er uitdrukkelijk mee in dat je persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. Je hebt het recht om je toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking.

c. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij je NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), geboortedatum, je CV en je foto.

d. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
De persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit gezien het feit dat wij voor jou op zoek gaan naar een duurzame baan/stage. De gegevens worden gedurende een langere periode (afhankelijk per Young Professional) bewaard omdat wij gaan voor een duurzame koppeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij komen activiteiten kijken als coaching, koppeling en advisering waarbij het gebruik van persoonsgegevens essentieel zijn.

4. Opvragen registratie doelgroepenregister

a. Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer je je bij ons inschrijft nemen wij de, door jou verstrekte, persoonsgegevens op in onze database. Stichting SWOM vervult de rol van inlener cq. vertegenwoordiger/gemachtigde van de aangesloten partners waarvoor wij de werving en indiensttreding begeleiden. Daarom verwerken wij bepaalde persoonsgegevens om te controleren of je staat ingeschreven bij het doelgroepenregister van het UWV. Wij controleren met jouw BSN of je daarmee recht hebt op re-integratievoorzieningen die horen bij een doelgroepregistratie, en deel zijn van onze dienstverlening, zoals jobcoaching. 

b. Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens voor dit doeleinde is het uitvoeren van een contract. Door je gegevens aan SWOM te verstrekken en ons inschrijfformulier te ondertekenen, stem je er uitdrukkelijk mee in dat je persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. Je hebt het recht om je toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van je toestemming vóór de intrekking.

c. Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij je naam, UWV-indicatie en BSN nummer.

d. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
De persoonsgegevens zijn voor ons belangrijk om onze diensten te kunnen aanbieden. Dit gezien het feit dat wij voor jou op zoek gaan naar een duurzame baan/stage. De gegevens worden gedurende een langere periode (afhankelijk per Young Professional) bewaard omdat wij gaan voor een duurzame koppeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij komen activiteiten kijken als coaching, koppeling en advisering waarbij het gebruik van persoonsgegevens essentieel zijn.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Studeren & Werken Op Maat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar FG@swom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op je verzoek. Stichting Studeren & Werken Op Maat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.